WLS/wntless is essential in controlling dendritic cell homeostasis via a WNT signaling-independent mechanism

Li Ting Wang, Ming Hong Lin, Kwei Yan Liu, Shyh Shin Chiou, Shen Nien Wang, Chee Yin Chai, Li Wen Tseng, Hsin Ying Clair Chiou, Hsueh Chun Wang, Kazunari K. Yokoyama, Shih Hsien Hsu*, Shau Ku Huang

*此作品的通信作者

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

3 引文 斯高帕斯(Scopus)

搜尋結果