Wavelength locking of double FBG and its applications in fiber sensing system

Ming Chang Shih, Shieh Yueh Yang, Yi Shen Chen, Yi Tung Shiu, Yi Chiun Shen, Tzung Yu Shei

  研究成果: 書貢獻/報告類型會議貢獻

  指紋 深入研究「Wavelength locking of double FBG and its applications in fiber sensing system」主題。共同形成了獨特的指紋。

  Mathematics

  Chemical Compounds

  Engineering & Materials Science

  Physics & Astronomy