Warming Increased Metabolite Composition and Pathways in Root Exudates of Chinese Fir Saplings in Subtropical China

Decheng Xiong, Jinxue Huang, Teng Chiu Lin*, Xiaofei Liu, Chao Xu, Shidong Chen, Zhijie Yang*, Guangshui Chen, Yusheng Yang

*此作品的通信作者

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

指紋

深入研究「Warming Increased Metabolite Composition and Pathways in Root Exudates of Chinese Fir Saplings in Subtropical China」主題。共同形成了獨特的指紋。

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences