Visualizing Ferroelectric Uniformity of Hf1- xZr xO2Films Using X-ray Mapping

Shu Jui Chang, Chih Yu Teng, Yi Jan Lin, Tsung Mu Wu, Min Hung Lee, Bi Hsuan Lin, Mau Tsu Tang, Tai Sing Wu, Chenming Hu, Ethan Ying Tsan Tang*, Yuan Chieh Tseng*

*此作品的通信作者

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

14 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Visualizing Ferroelectric Uniformity of Hf1- xZr xO2Films Using X-ray Mapping」主題。共同形成了獨特的指紋。

INIS

Physics

Material Science