V-band fully-integrated CMOS LNA and DAT PA for 60 GHz WPAN applications

Wei Heng Lin*, Yung Nien Jen, Jeng Han Tsai, Hsin Chia Lu, Tian Wei Huang

*此作品的通信作者

研究成果: 書貢獻/報告類型會議論文篇章

6 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「V-band fully-integrated CMOS LNA and DAT PA for 60 GHz WPAN applications」主題。共同形成了獨特的指紋。

Physics & Astronomy

Engineering & Materials Science