UV excitable KSrPO4: Eu (blue) and Sr3(Al 2O5)Cl2:Eu (orange-yellow) phosphors for white light emitting diodes

Ru Shi Liu*, Chun Che Lin, Yu Sheng Tang, Shu Fen Hu

*此作品的通信作者

研究成果: 書貢獻/報告類型會議論文篇章

指紋

深入研究「UV excitable KSrPO<sub>4</sub>: Eu (blue) and Sr<sub>3</sub>(Al <sub>2</sub>O<sub>5</sub>)Cl<sub>2</sub>:Eu (orange-yellow) phosphors for white light emitting diodes」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science

Chemical Compounds