Using rapid assessment method to establish fauna distribution patterns of coastal zone biodiversity in Hsinchu, Chinese Taiwan

Wei Da Fang*, Hong Nian Xie, Da Ren Zhu, Ke Qin Yan, Bai You Zheng

*此作品的通信作者

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

指紋

深入研究「Using rapid assessment method to establish fauna distribution patterns of coastal zone biodiversity in Hsinchu, Chinese Taiwan」主題。共同形成了獨特的指紋。

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology