Ultrafast carrier dynamics in GaN nanorods

Chi Yuan Yang, Chih Ta Chia, Hung Ying Chen, Shangjr Gwo, Kung Hsuan Lin*

*此作品的通信作者

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

22 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Ultrafast carrier dynamics in GaN nanorods」主題。共同形成了獨特的指紋。

Physics & Astronomy