Tropical cyclones disrupt the relationship between tree height and species diversity: Comment

Teng Chiu Lin, Lixin Wang, Chengyang Zheng, Ryan McEwan, Chung Te Chang, Jyh Min Chiang, Chung Hao Chi

研究成果: 雜誌貢獻評論/辯論同行評審

3 引文 斯高帕斯(Scopus)
原文英語
文章編號e01938
期刊Ecosphere
8
發行號9
DOIs
出版狀態已發佈 - 2017 9月

ASJC Scopus subject areas

  • 生態學、進化論、行為學與系統學
  • 生態學

引用此