Trend of subthreshold swing with DPN process for 28nm N/PMOSFETs

Mu Chun Wang, Chong Kuan Du, Min Ru Peng, Shea Jue Wang*, Shuang Yuan Chen, Chuan Hsi Liu, Osbert Cheng, L. S. Huang, Shih Ching Lee

*此作品的通信作者

研究成果: 會議貢獻類型會議論文同行評審

4 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Trend of subthreshold swing with DPN process for 28nm N/PMOSFETs」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science