Trapping effects on inflation

Wolung Lee*, Kin Wang Ng, I. Chin Wang, Chun Hsien Wu

*此作品的通信作者

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

24 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Trapping effects on inflation」主題。共同形成了獨特的指紋。

Physics & Astronomy