Transport studies on nanometer thick YBa 2 Cu 3 O 7-δ multilayers using Y 0.4 Pr 0.6 Cu 3 o 7 and PrBa 2 (cu 0.8 Ga 0.2 ) 3 O 7 as buffer layers

Ke Wu*, Udom Tipparach, Tar Pin Chen, Qi Li, X. H. Zeng, E. Wert, John L. Wagner, Quark Y. Chen, J. T. Wang, Hong-Chang Yang, Herng-Er Horng

*此作品的通信作者

  研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

  1 引文 斯高帕斯(Scopus)

  指紋

  深入研究「Transport studies on nanometer thick YBa <sub>2</sub> Cu <sub>3</sub> O <sub>7-δ</sub> multilayers using Y <sub>0.4</sub> Pr <sub>0.6</sub> Cu <sub>3</sub> o <sub>7</sub> and PrBa <sub>2</sub> (cu <sub>0.8</sub> Ga <sub>0.2</sub> ) <sub>3</sub> O <sub>7</sub> as buffer layers」主題。共同形成了獨特的指紋。

  Mathematics

  Physics & Astronomy