Tomatidine ameliorates obesity-induced nonalcoholic fatty liver disease in mice

Shu Ju Wu, Wen Chung Huang, Ming Chin Yu, Ya Ling Chen, Szu Chuan Shen, Kuo Wei Yeh, Chian Jiun Liou

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

指紋

深入研究「Tomatidine ameliorates obesity-induced nonalcoholic fatty liver disease in mice」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds