Thioridazine enhances p62-mediated autophagy and apoptosis through Wnt/β-catenin signaling pathway in glioma cells

Cheng Wei Chu, Huey Jiun Ko, Chia Hua Chou, Tai Shan Cheng, Hui Wen Cheng, Yu Hsin Liang, Yun Ling Lai, Chen Yen Lin, Chihuei Wang, Joon Khim Loh, Jiin Tsuey Cheng, Shean Jaw Chiou, Chun Li Su, Chi Ying F. Huang*, Yi Ren Hong

*此作品的通信作者

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

28 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Thioridazine enhances p62-mediated autophagy and apoptosis through Wnt/β-catenin signaling pathway in glioma cells」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences

Physics & Astronomy

Engineering & Materials Science

Chemical Compounds