Theoretical Study of NCO and RCCH (R = H, CH3, F, Cl, CN) [3 + 2] Cycloaddition Reactions

Hsin Tsung Chen, Jia Jen Ho*

*此作品的通信作者

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

16 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Theoretical Study of NCO and RCCH (R = H, CH3, F, Cl, CN) [3 + 2] Cycloaddition Reactions」主題。共同形成了獨特的指紋。

Chemistry

INIS