The Schatten p-norm on Rn

Chien Hao Hunag, Jein Shan Chen, Chu Chin Hu*

*此作品的通信作者

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

指紋

深入研究「The Schatten p-norm on R<sup>n</sup>」主題。共同形成了獨特的指紋。

Mathematics

Engineering & Materials Science