The role of host–guest interactions in organic emitters employing MR-TADF

Xiugang Wu, Bo Kang Su, Deng Gao Chen, Denghui Liu, Chi Chi Wu, Zhi Xuan Huang, Ta Chun Lin, Cheng Ham Wu, Mengbing Zhu, Elise Y. Li, Wen Yi Hung, Weiguo Zhu*, Pi Tai Chou

*此作品的通信作者

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

11 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「The role of host–guest interactions in organic emitters employing MR-TADF」主題。共同形成了獨特的指紋。

Physics & Astronomy

Chemical Compounds

Engineering & Materials Science