The RING domain of human promyelocytic leukemia protein (PML)

Shu Yu Huang, Chi Fon Chang, Pei Ju Fang, Mandar T. Naik, Peter Güntert, Hsiu Ming Shih, Tai Huang Huang*

*此作品的通信作者

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

6 引文 斯高帕斯(Scopus)

搜尋結果