The RING domain of human promyelocytic leukemia protein (PML)

Shu Yu Huang, Chi Fon Chang, Pei Ju Fang, Mandar T. Naik, Peter Güntert, Hsiu Ming Shih, Tai Huang Huang*

*此作品的通信作者

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

6 引文 斯高帕斯(Scopus)
原文英語
頁(從 - 到)173-180
頁數8
期刊Journal of Biomolecular NMR
61
發行號2
DOIs
出版狀態已發佈 - 2015 2月

ASJC Scopus subject areas

  • 生物化學
  • 光譜

引用此