The enhancement of MOSFET electric performance through strain engineering by refilled sige as Source and Drain

Hsin Chia Yang, Chao Wang Li, Wen Shiang Liao, Chong Kuan Du, Mu Chun Wang*, Jie Min Yang, Chun Wei Lian, Chuan Hsi Liu

*此作品的通信作者

研究成果: 書貢獻/報告類型會議論文篇章

4 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「The enhancement of MOSFET electric performance through strain engineering by refilled sige as Source and Drain」主題。共同形成了獨特的指紋。

INIS

Material Science

Engineering

Chemical Engineering