The B-box 1 dimer of human promyelocytic leukemia protein

Shu Yu Huang, Mandar T. Naik*, Chi Fon Chang, Pei Ju Fang, Ying Hui Wang, Hsiu Ming Shih, Tai Huang Huang

*此作品的通信作者

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

13 引文 斯高帕斯(Scopus)
原文英語
頁(從 - 到)275-281
頁數7
期刊Journal of Biomolecular NMR
60
發行號4
DOIs
出版狀態已發佈 - 2014 12月 15

ASJC Scopus subject areas

  • 生物化學
  • 光譜

引用此