Taxonomic revision of aspidistra Ker-Gawl. (asparagaceae) in Taiwan

Chang Tse Lu, Kuei Chun Chuang, Yen Hsueh Tseng, Chao Chien Wang, Jenn Che Wang*

*此作品的通信作者

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

4 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Taxonomic revision of aspidistra Ker-Gawl. (asparagaceae) in Taiwan」主題。共同形成了獨特的指紋。

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences