Taiwanese Across Taiwan Corpus and Its Applications

Yuan Fu Liao, Jane S. Tsay, Peter Kang, Hui Lu Khoo, Le Kun Tan, Li Chen Chang, Un Gian Iunn, Huang Lan Su, Tsun Guan Thiann, Hak Khiam Tiun, Su Lian Liao

研究成果: 書貢獻/報告類型會議論文篇章

指紋

深入研究「Taiwanese Across Taiwan Corpus and Its Applications」主題。共同形成了獨特的指紋。

Arts & Humanities

Social Sciences

Business & Economics