Synthesised Conductive/Magnetic Composite Particles for Magnetic Ablations of Tumours

Chiang Wen Lee, Ju Fang Liu, Wen Chun Wei, Ming Hsien Chiang, Ting Yuan Chen, Shu Hsien Liao, Yao Chang Chiang, Wen Cheng Kuo, Kuen Lin Chen, Kuo Ti Peng, Yen Bin Liu, Jen Jie Chieh*

*此作品的通信作者

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

指紋

深入研究「Synthesised Conductive/Magnetic Composite Particles for Magnetic Ablations of Tumours」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science