Synthesis of fused isoquinolinone and iminoisoindolinone derivatives via a copper-catalyzed regioselective switching process

Veerababurao Kavala, Cheng Chuan Wang, Yu Hsuan Wang, Chun Wei Kuo, Donala Janreddy, Wen Chang Huang*, Ting Shen Kuo, Chiu Hui He, Mei Ling Chen, Ching Fa Yao

*此作品的通信作者

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

24 引文 斯高帕斯(Scopus)

搜尋結果