Synthesis of 2-azaspiro[4.6]undec-7-enes from N -tosyl- N -(3-arylpropargyl)-tethered 3-methylcyclohex-2-en-1-ols

Ming Chang P. Yeh*, Chia Jung Liang, Chern Wei Fan, Wei Hang Chiu, Jun Yuan Lo

*此作品的通信作者

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

20 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Synthesis of 2-azaspiro[4.6]undec-7-enes from N -tosyl- N -(3-arylpropargyl)-tethered 3-methylcyclohex-2-en-1-ols」主題。共同形成了獨特的指紋。

INIS

Chemistry