Surface etching of InP(100) by chlorine

Wei Hsiu Hung*, Jyh Tsung Hsieh, Huey Liang Hwang, Hsin Yen Hwang, Che Chen Chang

*此作品的通信作者

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

18 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Surface etching of InP(100) by chlorine」主題。共同形成了獨特的指紋。

Material Science

Chemistry

INIS