Substrate availability and soil microbes drive temperature sensitivity of soil organic carbon mineralization to warming along an elevation gradient in subtropical Asia

Xiaojie Li, Jinsheng Xie*, Qiufang Zhang, Maokui Lyu, Xiaoling Xiong, Xiaofei Liu, Tengchiu Lin, Yusheng Yang

*此作品的通信作者

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

43 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Substrate availability and soil microbes drive temperature sensitivity of soil organic carbon mineralization to warming along an elevation gradient in subtropical Asia」主題。共同形成了獨特的指紋。

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences