Sub-micro size spin-valve transistor

Y. W. Huang*, C. K. Lo, Y. D. Yao, D. R. Huang, J. H. Huang

*此作品的通信作者

研究成果: 書貢獻/報告類型會議論文篇章

指紋

深入研究「Sub-micro size spin-valve transistor」主題。共同形成了獨特的指紋。