Structural inversion in the northern South China Sea continental margin and its tectonic implications

Chin Da Huang, Tung Yi Lee, Ching Hua Lo, Sun Lin Chung, Jong Chang Wu, Ching Lung Tien, Meng Wan Yeh, Shiu Chi Chen, Yu Lu Chan, Ching Yi Hu

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

指紋 深入研究「Structural inversion in the northern South China Sea continental margin and its tectonic implications」主題。共同形成了獨特的指紋。

Earth & Environmental Sciences