Stabilized High-Membered and Phase-Pure 2D All Inorganic Ruddlesden–Popper Halide Perovskites Nanocrystals as Photocatalysts for the CO2 Reduction Reaction

Cheng Chieh Lin, Jia Ying Li, Nian Zu She, Shao Ku Huang, Chih Ying Huang, I. Ta Wang, Fu Li Tsai, Chuan Yu Wei, Ting Yi Lee, Di Yan Wang, Cheng Yen Wen, Shao Sian Li, Atsushi Yabushita, Chih Wei Luo, Chia Chun Chen*, Chun Wei Chen*

*此作品的通信作者

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

8 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Stabilized High-Membered and Phase-Pure 2D All Inorganic Ruddlesden–Popper Halide Perovskites Nanocrystals as Photocatalysts for the CO2 Reduction Reaction」主題。共同形成了獨特的指紋。

INIS

Chemistry

Material Science