Spin transistor for magnetic recording

C. K. Lo*, Y. W. Huang, Y. D. Yao, D. R. Huang, J. H. Huang

*此作品的通信作者

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

2 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Spin transistor for magnetic recording」主題。共同形成了獨特的指紋。

INIS

Physics

Material Science