Soil Respiration in Planted and Naturally Regenerated Castanopis carelesii Forests during Three Years Post-Establishment

Zhihua Wei, Chengfang Lin, Chao Xu, Decheng Xiong, Xiaofei Liu, Shidong Chen, Tengchiu Lin*, Zhijie Yang, Yusheng Yang

*此作品的通信作者

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

2 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Soil Respiration in Planted and Naturally Regenerated Castanopis carelesii Forests during Three Years Post-Establishment」主題。共同形成了獨特的指紋。

INIS

Agricultural and Biological Sciences