Smart cities in Taiwan: A perspective on big data applications

Shiann Ming Wu, Tsung chun Chen, Yenchun Jim Wu*, Miltiadis Lytras

*此作品的通信作者

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

65 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Smart cities in Taiwan: A perspective on big data applications」主題。共同形成了獨特的指紋。

INIS

Computer Science