Self-Crack-Filled Graphene Films by Metallic Nanoparticles for High-Performance Graphene Heterojunction Solar Cells

Po Hsun Ho, Yi Ting Liou, Chien Hsun Chuang, Shih Wei Lin, Chi Yang Tseng, Di Yan Wang, Chia Chun Chen, Wen Yi Hung, Cheng Yen Wen, Chun Wei Chen

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

70 引文 斯高帕斯(Scopus)
原文英語
頁(從 - 到)1724-1729
頁數6
期刊Advanced Materials
27
發行號10
DOIs
出版狀態已發佈 - 2015 3月

ASJC Scopus subject areas

  • 一般材料科學
  • 材料力學
  • 機械工業

引用此