Scanning high-Tc SQUID imaging system for magnetocardiography

Hong Chang Yang*, Tsung Yeh Wu, Herng Er Horng, Chau Chung Wu, S. Y. Yang, Shu Hsien Liao, Chiu Hsien Wu, J. T. Jeng, J. C. Chen, Kuen Lin Chen, M. J. Chen

*此作品的通信作者

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

6 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Scanning high-T<sub>c</sub> SQUID imaging system for magnetocardiography」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science

Physics & Astronomy

Chemical Compounds