Scanning antenna constructed by a plasmonic waveguide with periodic subwavelength metallic hollow blocks

Her Lih Chiueh, Tzong Jer Yang, Jin Jei Wu, Chien Jang Wu, Da Jun Hou, Jian Qi Shen, Yuli Lin, Yao Huang Kao, Wen Chen Lo

研究成果: 書貢獻/報告類型會議論文篇章

指紋

深入研究「Scanning antenna constructed by a plasmonic waveguide with periodic subwavelength metallic hollow blocks」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science

Physics & Astronomy