Satellite testing of a gravitationally induced quantum decoherence model

Ping Xu, Yiqiu Ma, Ji Gang Ren, Hai Lin Yong, Timothy C. Ralph, Sheng Kai Liao, Juan Yin, Wei Yue Liu, Wen Qi Cai, Xuan Han, Hui Nan Wu, Wei Yang Wang, Feng Zhi Li, Meng Yang, Feng Li Lin, Li Li, Nai Le Liu, Yu Ao Chen, Chao Yang Lu, Yanbei ChenJingyun Fan*, Cheng Zhi Peng, Jian Wei Pan

*此作品的通信作者

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

44 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Satellite testing of a gravitationally induced quantum decoherence model」主題。共同形成了獨特的指紋。

Physics

INIS