Room-temperature phosphorescence from small organic systems containing a thiocarbonyl moiety

Chun Hao Huang, Pei Jhen Wu, Kun You Chung, Yi An Chen, Elise Y. Li*, Pi Tai Chou

*此作品的通信作者

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

16 引文 斯高帕斯(Scopus)

搜尋結果