Response

Yu Kai Chang*, Tsung Min Hung

*此作品的通信作者

研究成果: 雜誌貢獻通訊期刊論文同行評審

原文英語
頁(從 - 到)2047-2048
頁數2
期刊Experimental Brain Research
232
發行號6
DOIs
出版狀態已發佈 - 2014 6月

ASJC Scopus subject areas

  • 神經科學 (全部)

引用此