Reply to the letter of Eleftheriadis et al. [2]

Shih Ping Hsu*, Chih Kang Chiang, Chiang Ting Chien, Kuan Yu Hung

*此作品的通信作者

研究成果: 雜誌貢獻通訊期刊論文同行評審

原文英語
頁(從 - 到)539
頁數1
期刊Blood Purification
24
發行號5-6
DOIs
出版狀態已發佈 - 2006 12月
對外發佈

ASJC Scopus subject areas

  • 血液學
  • 腎臟病學

引用此