Rapid evolution and transformation into quiescence? ALMA view on z > 6 low-luminosity quasars

Takuma Izumi, Masafusa Onoue, Yoshiki Matsuoka, Tohru Nagao, Michael A. Strauss, Masatoshi Imanishi, Nobunari Kashikawa, Seiji Fujimoto, Kotaro Kohno, Yoshiki Toba, Hideki Umehata, Tomotsugu Goto, Yoshihiro Ueda, Hikari Shirakata, John D. Silverman, Jenny E. Greene, Yuichi Harikane, Yasuhiro Hashimoto, Soh Ikarashi, Daisuke IonoKazushi Iwasawa, Chien Hsiu Lee, Takeo Minezaki, Kouichiro Nakanishi, Yoichi Tamura, Ji Jia Tang, Akio Taniguchi

  研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

  指紋

  深入研究「Rapid evolution and transformation into quiescence? ALMA view on z > 6 low-luminosity quasars」主題。共同形成了獨特的指紋。

  Physics & Astronomy

  Medicine & Life Sciences

  Earth & Environmental Sciences

  Social Sciences