Rapid desolvation-triggered domino lattice rearrangement in a metal–organic framework

Sheng Han Lo, Liang Feng, Kui Tan, Zhehao Huang, Shuai Yuan, Kun Yu Wang, Bing Han Li, Wan Ling Liu, Gregory S. Day, Songsheng Tao, Chun Chuen Yang, Tzuoo Tsair Luo, Chia Her Lin, Sue Lein Wang*, Simon J.L. Billinge, Kuang Lieh Lu, Yves J. Chabal, Xiaodong Zou, Hong Cai Zhou

*此作品的通信作者

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

89 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Rapid desolvation-triggered domino lattice rearrangement in a metal–organic framework」主題。共同形成了獨特的指紋。

Chemistry

INIS

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology