Queering Chinese-language cinemas: Stanley Kwan's Yang ± Yin: Gender in Chinese cinema

Chia Chi Wu*

*此作品的通信作者

研究成果: 雜誌貢獻回顧評介論文同行評審

1 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Queering Chinese-language cinemas: Stanley Kwan's Yang ± Yin: Gender in Chinese cinema」主題。共同形成了獨特的指紋。

Arts & Humanities

Social Sciences

Engineering & Materials Science