Publisher Correction: Non-Toxic Gold Nanoclusters for Solution-Processed White Light-Emitting Diodes (Scientific Reports, (2018), 8, 1, (8860), 10.1038/s41598-018-27201-x)

Yu Chiang Chao*, Kai Ping Cheng, Ching Yi Lin, Yu Li Chang, Yi Yun Ko, Tzu Yin Hou, Cheng Yi Huang, Walter H. Chang, Cheng An J. Lin

*此作品的通信作者

研究成果: 雜誌貢獻評論/辯論同行評審

指紋

深入研究「Publisher Correction: Non-Toxic Gold Nanoclusters for Solution-Processed White Light-Emitting Diodes (Scientific Reports, (2018), 8, 1, (8860), 10.1038/s41598-018-27201-x)」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences