Possible evidence for the existence of the Fehrenbacher-Rice band: O K-edge XANES study on Pr1-xCaxBa2Cu3O7

I. P. Hong*, J. Y. Lin, J. M. Chen, S. Chatterjee, S. J. Liu, Y. S. Gou, H. D. Yang

*此作品的通信作者

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

12 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Possible evidence for the existence of the Fehrenbacher-Rice band: O K-edge XANES study on Pr<sub>1-x</sub>Ca<sub>x</sub>Ba<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>7</sub>」主題。共同形成了獨特的指紋。

Physics & Astronomy