Population factors affecting initial diffusion patterns of H1N1

Poh Chin Lai*, Chun Bong Chow, Ho Ting Wong, Kim Hung Kwong, Yat Wah Kwan, Shao Haei Liu, Wah Kun Tong, Wai Keung Cheung, Wing Leung Wong

*此作品的通信作者

研究成果: 雜誌貢獻通訊期刊論文同行評審

1 引文 斯高帕斯(Scopus)
原文英語
頁(從 - 到)390-391
頁數2
期刊Population Health Management
17
發行號6
DOIs
出版狀態已發佈 - 2014 12月 1
對外發佈

ASJC Scopus subject areas

  • 領導和管理
  • 健康政策
  • 公共衛生、環境和職業健康

引用此