Polymer infrared proximity sensor array

En Chen Chen, Cheng Yang Shih, Ming Zhi Dai, Han Cheng Yeh, Yu Chiang Chao, Hsin Fei Meng, Hsiao Wen Zan, Wei Ren Liu, Yi Chen Chiu, Yao Tsung Yeh, Chien Jen Sun, Sheng Fu Horng, Chain Shu Hsu

  研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

  19 引文 斯高帕斯(Scopus)

  指紋

  深入研究「Polymer infrared proximity sensor array」主題。共同形成了獨特的指紋。

  Engineering & Materials Science

  Chemical Compounds