Plasmonic hotspots on laser-treated AgOx thin film: A novel nanofabrication technique for plasmonic substrate

Ming Lun Tseng, Yao Wei Huang, Min Kai Hsiao, Hsin Wei Huang, Hao Ming Chen, Cheng Hung Chu, Nien Nan Chu, You Je He, Chia Min Chang, Yu Lim Chen, Wei Chih Lin, Ru Shi Liu, Ding Wei Huang, Hai Pang Chiang, Greg Sun, Din Ping Tsai

研究成果: 書貢獻/報告類型會議論文篇章

指紋

深入研究「Plasmonic hotspots on laser-treated AgOx thin film: A novel nanofabrication technique for plasmonic substrate」主題。共同形成了獨特的指紋。

Physics & Astronomy