Plasma tau as a window to the brain-negative associations with brain volume and memory function in mild cognitive impairment and early alzheimer's disease

Ming Jang Chiu*, Ya Fang Chen, Ta Fu Chen, Shieh Yueh Yang, Fan Pei Gloria Yang, Tien Wen Tseng, Jen Jie Chieh, Jia Chun Rare Chen, Kai Yuan Tzen, Mau Sun Hua, Herng Er Horng

*此作品的通信作者

    研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

    90 引文 斯高帕斯(Scopus)

    指紋

    深入研究「Plasma tau as a window to the brain-negative associations with brain volume and memory function in mild cognitive impairment and early alzheimer's disease」主題。共同形成了獨特的指紋。

    Medicine & Life Sciences